A kind of a "dangerous supplement", marked, scarred on a body, post-orgasmically, always, already in anticipation of (a) crisis OR for a desert avec 'agape'. Mindb(l)ogg(l)ing Noise. "Avalanche, would you share my last pursuit?" (Baudelaire)

Saturday, March 06, 2004

a'rfa-d.v(elo)A; ! [installments]

Athina, Antifwnitis, Apothiki (tote), Au Revoir
Bayreth. Beirut, Bach, Barthes, Barbayianni(s), Black Bush, BB)C(antos, 'C'mon you Cunt'-
Cave, Nick
Dem. Diafana Krina, Derrida
E., e, Elytis, Odysseas, Eliot, T.S.
Food, Foyles, FW
Good, Gould, Glenn, Gyrinoi (tote) - Gaia
Hantatji, Hazirin, Hamolios
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Joyceance, Jerry Lee Lewis
Kala kathoumena (tote), Koutsomoures, Krasaki mou Amerimno - Karouzos, Nikos
Lesvos(tote), Lisboa., Loras, Lewis, Jeffrey
Marida, Mont Blanc
Nero, Nicosia, New Division
Ombion, Ouzo, Oatcakes
Piiiii!, Paris Patroklos, Pound, Ezra, Pashiardis, Michalis
Qwlopetinitsa
Rono, 'ran(i)tsis, Evgenios
Savvopoulos (tote)
Tom Waits, Tsartelles (tou kouthkiou)
U (+ only you)
Vyzen
Whiskey, Waits, Tom, Wagner, Richard (Parsifal!!)
Xrist(O-s)/e
You
Z (siga na men!)

No comments:

Blog Archive