A kind of a "dangerous supplement", marked, scarred on a body, post-orgasmically, always, already in anticipation of (a) crisis OR for a desert avec 'agape'. Mindb(l)ogg(l)ing Noise. "Avalanche, would you share my last pursuit?" (Baudelaire)

Sunday, August 01, 2010

The Importance of Being Earnest
Ανέγερση Νέου Καθεδρικού Ναού στην εντός των τοιχών Λευκωσία. Πως καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα τον κατοίκων της περιοχής
Ιουλίου 30, 2010 — omadaq

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις – κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία (πηγή Υπηρεσία Περιβάλλοντος 16-2009)
1) Από μετρήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας τα επίπεδα συγκέντρωσης στην περιοχή των επικίνδυνων χημικών ουσιών κυμαίνονται ήδη σε ψηλά επίπεδα (του NO2 κυμαίνονται μεταξύ 32-40μg/m3, του SO2 κυμαίνονται μεταξύ 5-12μg/m3 και του βενζολίου κυμαίνονται μεταξύ 3,5-5μg/m3). Η περιοχή βρίσκεται σε ζώνη υψηλού κινδύνου αναφορικά με τα επίπεδα συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα.
Κατά την κατασκευή θα υπάρξει δραματική και κατακόρυφη επιδείνωση των πιο πάνω ήδη υπερβολικών τιμών αφού το οδικό δίκτυο θα επιβαρυνθεί με την διακίνηση 50 βαρέων φορτηγών, από τις εκπομπές των μηχανημάτων κατασκευής και από τη σκόνη που θα δημιουργηθεί από την συσσώρευση/αποθήκευση υλικών, την κατεδάφιση των δύο κτιρίων επί της Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, τις εκσκαφές του υπόγειου χώρου στάθμευσης και τη διακίνηση οχημάτων.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για κάθε τελετή (γάμους, βαφτίσια, λειτουργίες) θα επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα με τους ρύπους των περίπου 230 οχήματα. Οι οδοί θα μπλοκάρονται και θα δημιουργείται κυκλοφοριακό χάος επιβαρύνοντας περισσότερο τον χώρο πέριξ του ναού.

2) Διαπιστώθηκε επίσης ότι κατά τις εργασίες οι ποσότητες μεταχειρισμένων μηχανέλαιων θα ανέρχονται στα 3.350 λίτρα, η ημερήσια παραγωγή αστικών αποβλήτων θα ανέρχεται στα 750 λίτρα, θα υπάρξουν επιπτώσεις στο έδαφος από τα μπάζα και από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διαρροή λόγω ατυχήματος στο έδαφος υγρών χημικών αποβλήτων.
Θα υπάρξουν επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους οι οποίες θα προέρχονται από την τεράστια κατανάλωση πετρελαίου που θα ανέλθει στα…. 540 ΧΙΛΙΑΔΕΣ λίτρα.
Όλα τα χημικά θα καταλήξουν έμμεσα ή άμεσα, στο φαγητό, στο νερό, στον αέρα και κατ’ επέκταση στον οργανισμό τον κατοίκων (και όχι μόνο) της περιοχής.

3) Διαπιστώθηκε ότι θα υπάρξει επίσης τεράστια ηχητική οχληρία από τις αυξημένες διακινήσεις οχημάτων που εξυπακούεται ότι θα επηρεάσει αρνητικότατα τους περίοικους αλλά και τους μαθητές και καθηγητές του ιστορικού Παγκυπρίου Γυμνασίου.


Ζητήματα (Αν)Ασφάλειας – Κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή (πηγή Ε.Τ.Ε.Κ, Μάιος 2010)

1) Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ η επιλεγείσα θέση του Νέου Καθεδρικού Ναού λόγω της μορφής και της χωρητικότητας του υφιστάμενου οδικού δικτύου της περιβάλλουσας περιοχής, με απουσία εναλλακτικών δυνατοτήτων πρόσβασης αλλά πολύ περισσότερο διαφυγής δεν θεωρείται ασφαλής! Σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος (φωτιάς, σεισμού) πιθανότατα όσοι βρίσκονται εντός ή πλησίον του ναού, θα κινδυνεύσουν θανάσιμα.


Σύμφωνα με το Νόμο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (άρθρο 11 κ.ε.)

1) Σκοπός του τοπικού σχεδίου πολεοδομίας είναι η διασφάλιση της μεθοδικής ανάπτυξης με βασικό γνώμονα το, Συμφέρον της υγείας των κατοίκων, Συμφέρον των ανέσεων των κατοίκων και το Συμφέρον της εξυπηρετήσεως και της γενικής ευημερίας της κοινότητας

2) Το τοπικό σχέδιο δύναται να προβλέπει επίσης, Την απόσταση των οικοδομών, με άλλα σημεία της περιοχής (άλλες οικοδομές κλπ), Το ύψος των οικοδομών, Την έκταση των οικοδομών, Την έκταση του χώρου στάθμευσης, Την διαφύλαξη διακίνησης στην περιοχή αν με την ανέγερση θα αχρηστευθούν υφιστάμενες οδοί.


Πως παραβιάζει η ανέγερση του ναού αυτού τα δικαιώματα των περιοίκων (και όχι μόνο)
1) Η περιοχή ανέγερσης του ναού εμπίπτει στην πολεοδομική ζώνη ιστορικού πυρήνα Πα9 με ανώτατο συντελεστή δόμησης 1.20:1, ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0,70:1, ανώτατο αριθμό ορόφων 2 και ανώτατο ύψος ΜΟΝΟ 7 μέτρα (σε σχέση με τα 26 μέτρα του καθεδρικού)
2) Ο λόγος που η περιοχή αυτή εμπίπτει στην Πα9 και για αυτήν ισχύουν οι συγκεκριμένοι πολεοδομικοί κανόνες και συντελεστές δόμησης κλπ είναι ακριβώς για να προστατευθεί το περιβάλλον, η υγεία και η ευημερία των πολιτών η οποία προέχει έναντι όλων!!
3) Η ευρωπαϊκή αρχή της προφύλαξης του κοινοτικού δικαίου που βασίζεται στο Άρθρο 174 (πρώην άρθρο 130Ρ) της Συνθήκης του Άμστερνταμ 10/11/1997, αφορά: “τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.”
4) Η αρχή της προφύλαξης έχει να κάνει με ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ άσκηση όπου υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι απειλείται από ένα έργο ή μια ενέργεια η ποιότητα του περιβάλλοντος και η προστασία της υγείας του ανθρώπου.

Οι πιο πάνω νόμοι ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και οργανισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πολιτεία επιβάλλει τους νόμους στους απλούς πολίτες και αδιαφορεί στην περίπτωση πολυεκατομμυριούχων επιχειρήσεων όπως η ηγεσία της εκκλησιάς. Η ανέγερση του ναού παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων μας και περισσότερο των κατοίκων της περιοχής.
Κανένας, κάτω από καμιά ιδιότητα και στο όνομα κανενός σκοπού, δεν δικαιούται να παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών. Πόσο μάλιστα όταν αφορούν την υγεία, την ευημερία και την διαβίωση τους.
Η ηγεσία της εκκλησιάς προκαλεί το λαϊκό αίσθημα και αγνοεί τους νόμους με την κάλυψη της πολιτείας. Επιβάλλει την θέση της σαν επιχείρηση με οικονομικά συμφέροντα, κάτω από την μάσκα ενός κοινωφελούς ιδρύματος.
Όπως επιβάλλονται οι νόμοι σε όλους μας, έτσι πρέπει να επιβληθούν και στην ηγεσία της εκκλησιάς.
ΟΙ ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΚΑΝΤΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ!

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ομάδα Q
Λευκωσία, 31 Ιουλίου 2010

http://omadaq.wordpress.com

omadaq@gmail.com

Τίποτα δεν κερδίζεται αν δεν διεκδικείται.

No comments:

Blog Archive